TECHNISCH INSTITUUT VAN HET KEMPENS BEKKEN GENK


Nieuwjaarslunch Leerkrachten T.I.K.B. Genk 24 januari 2018
We hadden ook al een taallabo!!


2WFE A en B ploeg ...1972, dus 45 jaar geleden ... wie kent ze nog??

 

Overlijden van Erwin Zach, oud leerling 1976-1977

Erwin ZACH

Erwin ZACH

Geboren: 03.10.1959 (Genk)
Overleden: 27.09.2017 (Genk)


1976 Voorwoord bij het 20 jarig bestaan van T.IK.B. Genk-Waterschei

Met het doel bij te dragen tot de rnateriele en morele verheffing van het personeel der mijnbedrijven niet alleen door technische scholing maar ook door morele vorming en opvoeding van de mijnjeugd werd in 1954 een “centrum voor jonge mijnwerkers” te Houthalen geopend.
Toen op 6 september 1954 de officiele opening met de passende plechtigheid plaats had waren er 152 leerlingen aanwezig hetgeen als een beloftevol begin mocht gelden.
Ten overstaan van de stijgende bloei waarover het centrum Houthalen zich mocht verheugen werden soortgelijke scholen opgericht te Genk-Waterschei in 1956, te Eisden in 1957 en te Koersel in 1958.
Inzake organisatie werd voor de school een vereniging zonder winstgevend doel gesticht met een Inrichtend Comite op paritaire basis waarvan het voorzitterschap aan de Divisiedirecteur van het Mijnwezen Ir. P. Gerard, werd toevertrouwd; vier leden werden afgevaardigd door de werkgevers en vier leden werden aangeduid door de werknemers.
Het past hier de leden te vernoemen van het eerste Comite die van meetaf aan in de bres stonden om al de initiatieven te nemen welke met de oprichting van de scholen gepaard gingen; dit waren wijlen de heren ingenieurs Clerin, Delhaye, Petre en Soille voor de werkgevers en de heer gedeputeerde Claessen en wijlen de heren Bollen, Ooms en Rutten voor de werknemers.
Om zich aan de evolutie van de nijverheid aan te passen werden de cursussen zodanig gewijzigd dat met ingang van 1962, naast de afdeling mijnbouw geleidelijk afdelingen mechanica, elektriciteit, lassen, sanitaire installaties, bouw en scheikunde werden opgericht.
Ook werd de benaming van de v.z.w. gewijzigd, en als "Technisch Instituut van het Kempens Bekken” betiteld.
Daarenboven werden er vanaf 1965, te Houthalen, Genk en Koersel hogere technische scholen voorzien die technici voor de nijverheid vormen of aan de leerlingen toelaten hun studies voort te zetten in het hoger onderwijs.
Om de afgestudeerden grotere toekomstmogelijkheden te bieden, werden cyclussen van beperkte leergangen opgericht namelijk de "hogere secundaire technische leergangen (B2), de hogere secundaire beroepsleergangen (B6/B2) en eindelijk maar dit alleen te Houthalen, een leergang van het Technisch Hoger Onderwijs van het Korte Type van Sociale Promotie (B1).
Dit alles maakt dat de totale bevolking van de verschillende afdelingen met volledig leerplan van de vier scholen op 1 september 2.728 leerlingen bedroeg terwijl in het beperkt leerplan 547 eenheden waren ingeschreven.
Op zichzelf genomen is dat een bewijs en een waarborg van degelíjkheid, betrouwbaarheid en efficientie van het T.I.K.B.


Eerste lichting leerlingen en lesgevers B6b2 van de mijn Waterschei

Leerlingen: Louis Cardinaels 6 r
Lesgevers: Vanhamel P  5 r, Vandevenne J 3 r, Porton 9 r ,en Peerlings J 3 l (latere directeur tikb)
Directie: Nellissen,Vanvolsem en Verhaegen

 

Mijnschool werd Technisch Instituut Kempens Bekken

Technisch Instituut van het Kempens Bekken “T.I.K.B. Genk” werd opgericht in 1956.
Daarenboven werd er vanaf 1965 hoger technisch onderwijs voorzien.
Hierdoor werd aan de leerlingen de kans geven hun studies voort te zetten in het hoger onderwijs.
Ook volgden heel wat mijnwerkers de cursussen van het beperkt leerplan.
Het aantal leerlingen liep zelfs op tot meer dan 1.000.
Heel wat afgestudeerden hebben, dank zij de specifieke begeleiding en degelijke scholing, een boeiende loopbaan kunnen opbouwen.

Maar ondanks de omschakeling naar een veelzijdige technische school, ging met de sluiting van de mijnen ook in september 1989 T.I.K.B Genk dicht.
Aldus een kort bestaan van 33 jaar. Maar toch mooie jaren zowel voor leerlingen als leerkrachten.
De leerkrachten werden gereaffecteerd naar andere scholen toe tot aan hun pensioen.
Intussen komen de ex-leerkrachten tweemaal per jaar samen.